Adyen n v. przelew na konto, co to takiego? Wyjaśniamy!

Wyłącznie Użytkownicy mogą pisać i zamieszczać komentarze w Witrynie. C) Jeżeli istnieją mocne, obiektywne i konkretne oznaki, że otrzymany Przedmiot jest podrobiony, Transakcja zostanie anulowana a Kupujący będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy bez wysyłania Przedmiotu z powrotem do Sprzedającego. Ewentualne korzystanie przez VINTED z zautomatyzowanego inside europe\’s new fortress: euronext\’s continental data center i handel floor oprogramowania nie może być interpretowane jako zobowiązanie się VINTED do monitorowania czy aktywnego śledzenia działań niezgodnych z prawem oraz Treści publikowanych w Witrynie. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, korzystanie przez VINTED z zautomatyzowanego oprogramowania nie powoduje powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie VINTED.

  • Niniejszy Regulamin może jednak mieć dla Ciebie wartość informacyjną.
  • W celu skorzystania z Zintegrowanego Systemu Płatności Użytkownik zawrze umowę bezpośrednio z Dostawcą Usług Płatniczych i zaakceptuje jego warunki i zasady.
  • 5.2 Korzyści związane z Ochroną Kupującego są oferowane w pakiecie i nie są oferowane jako odrębne usługi.

Użytkownicy nie mogą przenosić lub scedować niektórych lub wszystkich swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. 8.1.2 W przypadku innych opcji wysyłki, które mogą być dostępne, Sprzedający może być uprawniony do odszkodowania za utracony lub uszkodzony Przedmiot do limitu odszkodowania określonego przez danego dostawcę usług wysyłki zgodnie z warunkami tego usługodawcy. Odszkodowanie Sprzedającego będzie ponoszone i obsługiwane bezpośrednio przez dostawcę usług wysyłki, a Sprzedający musi przestrzegać procedur dostawcy usług wysyłki. Zapłata Ceny Całkowitej może zostać dokonana przy użyciu karty kredytowej lub debetowej lub jakiejkolwiek innej metody płatności, która może być od czasu do czasu wprowadzana do Witryny.

Regulamin Vinted

10.2 Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i uregulowań, które ich obowiązują podczas korzystania z Witryny. Użytkownicy muszą działać i używać Witryny w dobrej wierze. Opłaty za wysyłkę są uiszczane przez Kupującego wraz z ceną Przedmiotu i opłatą za Ochronę Kupującego. Stosowne opłaty za wysyłkę zostaną wyraźnie wskazane Kupującemu przed dokonaniem zakupu.

Wraz z zakończeniem Transakcji cena zakupu Przedmiotu, a także opłata za wysyłkę (tylko w przypadku, gdy zastosowano opcję wysyłki inną niż Wysyłka Zintegrowana (przedpłacone etykiety wysyłkowe)), zostaną natychmiast przekazane przez Dostawcę Usług Płatniczych do e-portfela (Portfel Vinted) Sprzedającego. Użytkownik ma również możliwość przelania przy pomocy Dostawcy Usług Płatniczych swoich środków zgromadzonych w e-portfelu (Portfel Vinted) na swój osobisty rachunek bankowy bez dodatkowych opłat. Jednakże, przy pierwszej wypłacie Użytkownik musi podać dane konta bankowego; więcej informacji na temat funkcji e-portfela (Portfel Vinted) można znaleźć punkcie 7. Czas trwania usług Podbicia oraz usług Sugerowane Oferty wraz z obowiązującymi opłatami zostanie przedstawiony Użytkownikowi przed dokonaniem płatności.

  • Kiedy dotyczące Ciebie dane ulegają zmianie (np., twój adres lub nazwisko) jesteś zobowiązany bez zbędnej zwłoki poinformować o tych zmianach poprzez uaktualnienie informacji zamieszczonych na Twoim koncie.
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność (wobec VINTED i innych) za wszelką aktywność w ramach Konta Użytkownika.
  • Jeżeli Użytkownik osiągnie progi KYC, o których mowa powyżej w punkcie 7.2, lub jeżeli Dostawca Usług Płatniczych podejrzewa, że Użytkownik angażuje się w potencjalnie podejrzaną lub oszukańczą działalność, Użytkownik nie będzie mógł dokonać przelewu środków, dopóki nie przejdzie odpowiednich weryfikacji KYC.
  • VINTED zobowiązuje się podejmować środki w postaci ograniczeń i blokad, które i) uwzględniają uzasadnione interesy Użytkowników w odniesieniu do takich środków, ii) są proporcjonalne do okoliczności i, w szczególności, charakteru naruszenia (naruszeń), których dopuścił się Użytkownik.

W celu uniknięcia wątpliwości, VINTED nie jest stroną tej umowy. Prawa konsumenta wynikające z europejskiego prawa ochrony konsumenta nie mają do tej umowy zastosowania. Podbicie można wykupić na różne okresy (np. jeden lub kilka dni), a naliczona opłata będzie się różnić w zależności od wybranego okresu i ceny Przedmiotu. Podbicie ma zastosowanie przez dany okres lub do momentu sprzedaży Przedmiotu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Podbicie jest usługą jednorazową i nie można go przenosić z jednego Przedmiotu na inny ani między Użytkownikami.

Co oznaczają te litery i cyfry?

Niektóre cechy lub funkcje Witryny mogą być czasowo zmienione lub wyłączone podczas Promocji lub w związku z nią. VINTED zastrzega sobie prawo do przerwania jakiejkolwiek Promocji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Promocje mogą podlegać pewnym wymogom kwalifikacyjnym określonym przez VINTED. Informacje dotyczące Promocji mogą być udostępniane w Witrynie z chwilą uruchomienia takiej Promocji i w przypadku, gdy tworzą wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a VINTED, Użytkownik będzie miał możliwość odrębnego zaakceptowania tych warunków udostępnionych w formacie umożliwiającym ich przechowywanie i odtwarzanie.

Na żądanie Użytkownika, VINTED usunie komentarz zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wraz z zapłatą Ceny Całkowitej przez Kupującego VINTED informuje Sprzedającego, że musi wysłać przedmiot do Kupującego w terminie pięciu (5) dni roboczych. Jeżeli Kupujący nie wysyła Przedmiotu w tym terminie, VINTED może anulować Transakcję i polecić Dostawcy Usług Płatniczych zwolnienie Ceny Całkowitej przechowywanej na rachunku zastrzeżonym na rzecz Kupującego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe opakowanie Przedmiotów. Użytkownicy mogą dokonywać przelewów środków z e-portfela (Portfel Vinted) na swoje rachunki bankowe, które to przelewy zostaną wykonane przez Dostawcę Usług Płatniczych.

W tych warunkach, stanowczo zalecamy Użytkownikom, by podjęli wszelkie stosowne środki w celu ochrony swoich danych i/lub oprogramowania, w szczególności przed zainfekowaniem jakimikolwiek wirusami obecnymi w Internecie. 8.1.1 Wysyłka zintegrowana (przedpłacone etykiety wysyłkowe). W przypadku opcji Wysyłka zintegrowana każdy miesiąc zamknięta w największych gospodarkach golić dwa punkty procentowe od wzrostu: oecd (przedpłacone etykiety wysyłkowe) Sprzedający musi użyć automatycznie wygenerowanej przedpłaconej etykiety wysyłkowej, aby wysłać Przedmiot; w przeciwnym razie Transakcja zostanie anulowana. Po potwierdzeniu, że Przedmiot został utracony lub uszkodzony w transporcie, Sprzedający otrzyma odszkodowanie w VINTED.

Co to jest Adyen n.v. przelew na konto?

Zapewnia bezpieczne i szybkie transakcje, obsługując różne metody płatności, w tym karty kredytowe, portfele elektroniczne i przelewy bankowe. 15.6 Wszystkie powiadomienia, prośby i inne informacje pomiędzy Użytkownikiem a VINTED będą wysyłane w sposób określony w Regulaminie poprzez formularz kontaktowy pojawiający się w Witrynie i/lub przez/do Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji w Witrynie. 12.5 VINTED może przeprowadzić dochodzenie w sprawie naruszenia niniejszego Regulaminu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi takimi jak przepisy dotyczące ochrony danych osobowych poinformować właściwe instytucje i organy. 5.7 Uznanie roli VINTED w zakresie procedury zwrotów w ramach Ochrony Kupującego.

adyen

W takim przypadku cena zakupu Przedmiotu oraz opłata za wysyłkę (jedynie, jeśli skorzystano z opcji innej niż Zintegrowana Usługa Wysyłki (etykiety przedpłacone)) znajdujące się na rachunku zastrzeżonym zostaną wydane Sprzedającemu. Kiedy widzisz nazwę „Adyen” na wyciągu bankowym, oznacza to, że transakcja została przetworzona za pośrednictwem platformy płatniczej Adyen n.v. Do obsługi swoich płatności, dlatego nazwa tej firmy może pojawić się na wyciągu bankowym zamiast nazwy sklepu, w którym dokonano zakupu. 6.1 Bezpieczne płatności za pomocą Zintegrowanego Systemu Płatności. VINTED zawiera umowę z Dostawcą Usług Płatniczych na przetwarzanie płatności dokonywanych z użyciem Zintegrowanego Systemu Płatności oraz na przechowywanie informacji dotyczących kart kredytowych, kart debetowych i wszelkich innych metod płatności oferowanych w Witrynie. W celu skorzystania z Zintegrowanego Systemu Płatności Użytkownik zawrze umowę bezpośrednio z Dostawcą Usług Płatniczych i zaakceptuje jego warunki i zasady.

Korzyści płynące ze stosowania rozwiązań płatniczych opartych na pojedynczej platformie

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przekazanie właściwych informacji dotyczących kart kredytowych, kart debetowych oraz wszelkich innych metod płatności oferowanych w Witrynie. VINTED niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność za informacje przekazane przez Użytkowników w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Niektóre funkcje Witryny wykorzystują narzędzia forex system budynki w pięciu kroków i usługi świadczone przez osoby trzecie, które mogą podlegać odrębnym warunkom i zasadom. Na przykład, aby korzystać ze Zintegrowanej Usługi Płatności, Użytkownik musi wyrazić zgodę na zasady i warunki Dostawcy Usług Płatniczych (więcej informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy są proszeni o potwierdzenie zasad i warunków Dostawcy Usług Płatniczych, znajduje się w punkcie 7.1).

Otrzymuj pieniądze dzięki lokalnym danym bankowym

Ogłoszenia, które zostaną wyróżnione w Sugerowanych Ofertach, są dobierane automatycznie – nie ma możliwości ręcznego wybrania przedmiotów. Sugerowane Oferty to automatyczna usługa jednorazowego użytku. Usługa ta nie może być przenoszona pomiędzy Użytkownikami. Począwszy od daty wejścia w życie zmian, Użytkownik może nadal korzystać z Usług VINTED zgodnie ze zmienionym Regulaminem. Zmiany nie będą stosowane z mocą wsteczną i nie będą miały wpływu na żadne wcześniejsze Transakcje dokonane w Witrynie.

Nie wiesz, która metoda płatności jest dla Ciebie odpowiednia? Nasza platforma jest gotowa na przyszłe wyzwania i obsługuje wszystkie globalne oraz preferowane lokalnie metody płatności, zapewniając ochronę przed oszustwami. Akceptuj płatności kartą, płatności BLIK, portfele cyfrowe i inne metody płatności w każdym kanale cyfrowym, niezależnie od rodzaju urządzenia. Uzyskaj głębsze zrozumienie swojej firmy dzięki danym o płatnościach dostępnym w jednym miejscu. Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności Adyen i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w jej ramach.

VINTED nie ponosi odpowiedzialności za Treści na Forum (ani za to, jak Użytkownicy i Odwiedzający wykorzystują takie Treści). VINTED nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy tożsamość Użytkownika, który zamieścił wiadomość lub temat na Forum, zostanie podana do publicznej wiadomości, jeżeli takie ujawnienie zostało spowodowane przez (i) działania innego Użytkownika lub (ii) osoby trzeciej, o których VINTED nie posiadał wiedzy. E-portfel (Portfel Vinted) jest usługą płatniczą oferowaną przez Dostawcę Usług Płatniczych. Wraz z utworzeniem e-portfela (Portfel Vinted), Użytkownik zawrze umowę bezpośrednio z Dostawcą Usług Płatniczych i zaakceptuje zasady i warunki Dostawcy Usług Płatniczych. Użytkownicy będą proszeni o potwierdzenie tego faktu w trakcie tworzenia e-portfela (Portfel Vinted). Na potrzeby pierwszej Transakcji sprzedaży, Sprzedający zostanie poproszony o założenie e-portfela (Portfel Vinted) poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu i numeru telefonu (jeżeli to koniecznie).

Leave a Reply